Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

ΕΔΩ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ - ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΚΛΕΜΕΝΟ ΑΓΙΟ ΧΕΡΙ;ΜΠΕΡΔΕΨΑΜΕ ΤΑ DNA ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ;
ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΠΟΙΟ ΚΛΕΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ [;] ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ [;] ΤΙ ΝΑ ΚΛΩΘΕΤΕ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑΑΑΑ;


Εδώ το Αγιο χέρι,
Εκεί το άγιο χέρι
Αραγε ποιος να ξέρει,
Ποιος – πότε- θα το φέρει;
----------------------------------------
Ποιάσαν καλέ τον κλέφτη
Εντόπισαν τον …. Ψεύτη;;;
Αλλά πάει … το κλεμμένο ….
Χαμένοοο; Ξεγραμένο;
----------------------------------------
Πάντως το …. D.N.A.
Σενάρια μας εμπνέει,
Αγίου χέρι γύρευεεεε
Και Αλβανέεε, … καρτέρει!
-----------------------------------------
........ ΔΙΑ ΤΗΝ .... ΥΠΟΓΡΑΦΗΝ....
Μπαρμπαγιάννης Βονωρτιάνος
ΜΟΥΣΑΦΙΡΗΣ..... ΚΟΥΙΤΣΙΑΝΟΣ!!!!

Εδώωωω τα Αγια Χεριααα!!! Δ Ι Α Λ Ε Χ Τ Ε Ε Ε

Για να τσιγκλίσω λίγο την χειμαζομένη και εις σήριαλ εξελισσομένην κλοπήν του Αγίου κειμηλίου, αφιερώνω, στους αναγνώστες μου ένα συμβόλαιο από την περιουσία της Ιεράς Μονής!!!  Ελπίζω ΝΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΣ (!!!) ΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ αυτήν την μεγάλη περιουσία που είναι δίπλα τους ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ και ποτέ δεν βρήκα συμβόλαιο … ΝΕΌΤΕΡΟ συσχετισμένο, σχετικό με αυτήν…. Είναι σχεδόν η  μισή Αμπελακιώτισσα!!! ΛΕΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ … ΣΚΙΣΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ, ή ΑΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ;

Συμβόλαιο υπ’ αριθ. 901/1849
Περιγραφή: Δωρεά του Κοζιτσιάνου Αθ. Γκερπενήση στην Ι.Μονή Κοζίτσης

Εν Πλατάνω του δήμου Προσχίου σήμερον την δωδεκάτην του μηνός Ιανουαρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσαρακοστού ενάτου έτους, ημέραν Τετάρτην της εβδομάδος και ώραν ενδεκάτην προ μεσημβρίας, ενεφανίσθησαν προσωπικώς ενώπιον εμού του Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Κραβάρων Κωνσταντίνου Γρηγορογιαννοπούλου, κατοίκου ενταύθα, εις το εν τη οικία του Παπαγεωργίου Γρηγορογιάννη κείμενον κατάστημα Γραφείον του Ειρηνοδικείου Κραββάρων οι γνωστοί μου απ’ ευθείας και άσχετοι μετ’ εμού συγγενείας κύριοι Αθανάσιος Γκερπενήσης ράπτης κάτοικος του χωρίου Κοζίτσης του δήμου Αποδοτίας αφ’ ενός και αφ’ ετέρου Θεόφιλος Παπαλόγης, ηγούμενος της διατηρουμένης Ιεράς Μονής Αμπελακιωτίσσης Κοζίτσης και Καλλίνικος Ιωάννου ιερομόναχος και Σύμβουλος της Διαληφθείσης Μονής, κάτοικοι επίσης Κοζίτσης και επί παρουσία των εξής δύο μνημονευομένων μαρτύρων κυρίων Αναγνωστου Γενατά Δημαρχιακού Παρέδρου και Αντωνίου Πούλου εμπόρου, κατοίκων αμφοτέρων ενταύθα εις Πλάτανον,γνωστών μοι και αυτών και ασχέτων πολιτών Ελλήνων και μη εξαιρουμένων από τον Νόμον, ητήσαντο παρ’ εμού την σύνταξιν της παρούσης δημοσίου συμβολαιογραφικής πράξεως και να εκτεθώσιν εν αυτή τ’ ακόλουθα.
Ο πρώτος Αθανάσιος Γκερπενήσης στερούμενος φυσικών τέκνων και αποβιώσαντος και του θετού υιού αυτού Αθανασίου Παθαροπούλου προ’ωθετο αμετάτρεπτον σκοπόν μετά της συζύγου του Μαρούλας Δαμιανού να ζήσωσι του λοιπού μονάζοντες αμφότεροι εις την ιεράν Μονήν Αμπελακιώτισσαν Κοζίτσης, όπου και προς τον σκοπόν τούτον εκατοίκησαν προ τριών μηνών, δια τούτο ο πρώτος Αθανάσιος Γκερπενήσης οικειοθελώς και απαραβιάστως αφιεροί εις την διαληφθείσαν και διατηρουμένην ιεράν Μονήν όλην την τε κινητήν και ακίνητον περιουσίαν του και συνισταμένην ως εφεξής :
Μίαν οικίαν εντός του χωρίου Κοζίτσης, έχουσαν συμπαρακείμενον εν γιούρτι με διάφορα δένδρα, στρεμμάτων τριών, ένα κήπον εις θέσιν Γκερπενησέϊκα με διάφορα δένδρα στρέμματος ενός, ένα αμπελότοπον εις θέσιν Γεωργόλαμπου βρύση ενός και ημίσεως στρέμματος, μίαν άμπελον εις θέσιν Άγιον Ιωάννην στρεμμάτων τεσσάρων, ετέραν άμπελον εις την αυτήν θέσιν στρέμματος ενός, μίαν άμπελον εις θέσιν Βαργιαίς διηρημένην εις τεμάχια και συγκειμένην εκ στρεμμάτων δέκα, μίαν άμπελον εις θςσιν Ζιόμπον διηρημένην εις δύο τεμάχια και συγκειμένην εκ στρεμμάτων δύο ήμισυ, δύο τεμάχια αγρών εις θέσιν Καλοκήρη εξ ενός στρέμματος έκαστον, ένα αγρόν εις θέσιν υψηλόν γεφύρι Καστρί εκ στρεμμάτων ένδεκα, ένα αγρόν εις θέσιν Βαρειά εκ στρεμμάτων τριών, ένα αγρόν εις θέσιν Πασχάλη τον Μύλον εκ στρεμμάτων τριών, ένα αγρόν εις θέσιν Δεσποτικόν στρέμματος ενός, ένα αγρόν εις θέσιν Σκοπόδι ράχη στρεμμάτων τριών, τρία τεμάχια αγρών εις θέσιν Λουτζαίτου στρεμμάτων δύο και ημίσεος, εν γιούρτι εις θέσιν Λάκα Δεσπότικήν στρεμμάτων τριών, ένα αγρόν εις θέσιν Διάσελα στρεμμάτων τεσσάρων και όλην την κινητήν περιουσίαν του ήτις εμπεριέχεται εις την διαληφθείσαν οικίαν του οίον κάδες, βαένια, ταλάρια, χαλκώματα και τα λοιπά, προς δε και ένα αγρόν κείμενον εις θέσιν Ρουμαντζά, κείμενα τα προεκτεθέντα κτήματα εντός και εις την περιφέρειαν του χωρίου Κοζίτσης του δήμου Αποδοτίας, έχουσι γνωστά και αδιαφιλοκίνητα όρια και αξίας το όλον δραχμών δύο χιλιάδων αριθμός 2000 και απεκδύεται παντός δικαιώματος ιδιοκτησίας της προκειμένης περιουσίας του, μένων ξένος και αμέτοχος αυτής θεωρουμένης από τούδε και εις αιώνα τον άπαντα πλήρης ιδιοκτησίας της ειρημένης ιεράς Μονής διαθετούσης αυτήν κατ’ αρέσκειάν της ελευθέρως.
Οι δε δεύτεροι Θεόφιλος Παπαλόγης ηγούμενος και Καλλίνικος Ιωάννου ιερομόναχος σύμβουλος παραδέχονται το αφιέρωμα τούτο και εις την χορείαν των μοναχών τους Αθανάσιον Γκερπενήσην και σύζυγον αυτού Μαρούλαν Δαμιανού και υπόσχονται να ενδύσωσιν, γερικομήσωσιν και ζωοτροφήσωσιν αυτούς περιθάλποντες μέχρι τελείας αναπνοής των, κατοικούντες εις την ιεράν Μονήν ταύτην και μετά τον θάνατον να πράξωσιν όσα ανήκουν εις πάντα μοναχόν και συνδρομητήν της ιεράς Μονής ταύτης. Προς τούτοις ωμολόγησαν άπαντες οι συμβαλλόμενοι ότι εάν μεταγενέστεροι πατέρες και διοικηταί της ιεράς Μονής ταύτης καταφρονήσωσι τον αφιερώσαντα και την σύζυγόν του και δεν περιποιηθώσιν αυτούς κατά τας ανωτέρω υποχρεώσεις ο αφιερώσας να έχη το δικαίωμα του διαθέτειν άλλως πως την προκειμένην περιουσίαν του κατά το δοκούν αυτώ ή ούτος αυτός ή και η επιζήσασα σύζυγός του.
Προς βεβαίωσιν των ανωτέρω συνετάχθη το παρόν συμβόλαιον δημόσιον έγγραφον, το οποίον αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον των τε συμβαλλομένων και μαρτύρων και βεβαιωθέν παρ’ αυτών υπεγράφη παρά πάντων και παρ’ εμού του συντάξαντος αυτό Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Κραββάρων.
           Οι Μάρτυρες          Οι Συμβαλλόμενοι
Αναγνώστης Γενατάς    Θεόφιλος Παπαλόγης
Αντώνιος Πούλος           Καλλίνικος Ιωάννης  ιερομόναχος
                                      Αθανάσιος Γκερπενήσης

Ο Συμβολαιογραφών
Ειρηνοδίκης Κραββάρων
(Τ.Σ.) Κωνσταντίνος Γρηγορογιαννόπουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου