Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΤΑ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ


ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ……49 ΗΜΕΡΕΣ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ……49 ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΣΑΝ ΕΩΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ……49 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ……49 ΗΜΕΡΕΣ ΕΟΡΤΗ ΕΠΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (Δευτ.ΙΣΤ’9)
ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ……49 ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ
ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ……49 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ +ΤΕΣΣΑΡΑ ΧΕΡΟΥΒΙΜ ΕΠΤΑΚΙΣ 49
ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΥΡΙΟΥ…...ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ…..ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
(Ψαλμός 118:24) ΚΑΙ ΓΑΡ ΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΟΥ…..Μελέτη μου Εστίν…

*** ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ + ΤΕΣΣΑΡΑ ΧΕΡΟΥΒΙΜ ΕΠΤΑΚΙΣ
*** Ο ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΕΝ ΔΟΞΗ ΕΠΙ ΘΡΟΝΟΥ ΘΕΟΤΗΤΟΣ ……


1. (Πράξεις Β’1) Και εν τω Συμπληρούσθαι την Ημέραν της
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ….. Για να Γίνει Αυτό Πρέπει να Συμπληρωθούν
ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ = 49 Ημέραι Μετά την Αγία Ανάσταση Κυρίου…

2. (Δανιήλ Προσευχή 23) ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ = 49 Πήχεις Διεχείτω η Φλόξ Επάνω της Καμίνου Αναφέρει η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Όπου Ήσαν οι Άγιοι Τρεις Παίδες Ανανίας Μισαήλ Και Αζαρίας….(ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΟΥ)…
3. ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ = 49 Ώρες από Ημέρα Σταυρώσεως Έως Ημέρα
Αναστάσεως Έως Λίαν Πρωΐ της Μιάς των Σαββάτων Ανατείλαντος
του Ηλίου Πρώτη Πρωϊνή Ώρα (Δώδεκα + Δώδεκα + Δώδεκα +
Δώδεκα + 1η Πρωϊνή Ώρα)…

4. (Δευτερονόμιον ΙΣΤ’9) Εορτή των ΕΠΤΑ Εβδομάδων, ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ
= 49 Ημέραι + 1 = Πεντηκοστή…

5. (Ιησού Ναυή Α’ Β ’Γ ’ Δ’ – Αριθμ.ΛΓ’) ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ = 49 Συνολικά οι Σταθμοί των Υιών Ισραήλ στην Έρημο…
6. ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ = 49 Ημέρες η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή…
7. (Δανιήλ Θ’24,25) ΕΠΤΑ Χ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ Εβδομάδες = 490 Ημέρες (Πολλαπλάσιες του 49) εν Συντελεία του Απαλείψαι Αμαρτίας
Λέγει ο Αρχάγγελος Κυρίου και Σημεία ΕΠΤΑ Εβδομάδων ΕΠΤΑ Χ
ΕΠΤΑ = 49 Ημέρες πριν Πατήσουσιν την Πόλιν την Αγίαν τα Έθνη της
Γης….


8. ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ = 49 Διαιρέσεις η Εβδομάδα : Φυλακαί Νυκτός
Τέσσερεις (4 Χ 3 = 12 Ώρες). Η Εβδομάδα Έχει Συνολικά 28 Φυλακές
Νυκτός Επίσης η Ημέρα Διαιρείται : Εσπέρας και Πρωΐ και Μεσημβρία
Διαιρέσεις Ημερών της Εβδομάδος 21 + 28 Διαιρέσειςτης Νυκτός = 49…

9. ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ = 49 Ιάσεις και Θαύματα του Κυρίου Καταγράφουν
Ονομαστικά οι Ευαγγελισταί : Δώδεκα Λεπροί + Επτά Τυφλοί –
Δαιμονισμένοι + Μαγδαληνή + ο Υιός του Βασιλικού + 2 Παραλυτικοί
+ ο Κατάκειτος εις Βηθεσδά + Τρεις Αναστάσεις + Δύο Ευλογίες Άρτων Και Ιχθύων + Δύο Φορές Εκόπασε τον Άνεμο + το Ύδωρ σε
Οίνο + το Ωτίο του Δούλου του Αρχιερέως + Πνεύμα Ασθενείας 18
Έτη + Εξηραμμένη Χείρα + Πυρετό Πενθεράς Σίμωνος +
Μεταμόρφωσις + Ξηρανθείσα Συκή + Γυνή εν Ρύσει Αίματος + το
Θαύμα των Ιχθύων + Ο Δούλος του Εκατόνταρχου + ο Άνθρωπος ο
Υδρωπικός = 49…

10.(Ματθαίος Θ’20 και Λουκά Β’36,ΙΓ’11 και Μάρκο Ε’42) Αιμορροούσα Γυνή Έτη Δώδεκα + η Δωδεκαετής Ταλιθά + 18 Έτη
Γυνή Έχουσα Πνεύμα Ασθενείας + ΕΠΤΑ Έτη η Άννα Ζήσασα Μετά
Ανδρός από της Παρθενίας Αυτής Συνολικά ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ = 49…

11.(Ιωάννη Β’20) Τεσσαράκοντα και έξ Έτεσιν Ωκοδομήθη ο Ναός
Ούτος, και Συ εν Τρισίν Ημέρες Εγερείς Αυτόν ;;; 46 + 3 = 49
ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ = 49…

12.(Ιεζεκιήλ ΜΕ’23,25) Κατά τας ΕΠΤΑ Ημέρας της Εορτής του Πάσχα
Προσφέρονται Ολοκαυτώματα καθ’ Ημέραν Μόσχοι ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ
Ημέραι = 49. Επίσης καθ’ Ημέραν Κριοί ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ Ημέραι = 49.
Ομοίως εν τη Εορτή της Σκηνοπηγίας….

13. (Β’Έσδρας Β’16) Υιοί Ατήρ τω Εζεκία Ενενήκοντα Οκτώ
ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ δις 49 + 49 = 98…

14. ΚΕΦΑΛΑΙΑ : Βιβλία ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ + Δ΄Μακκαβαίων Συνολικά
Έχουμε ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ = 49…

15. ΚΕΦΑΛΑΙΑ : Ρωμαίους 16 + Α’Κορινθίους 16 + Β’Κορινθίους 13 +
Φιλιπησίους 4 = ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ = 49…

16. ΚΕΦΑΛΑΙΑ : Ιεζεκιήλ 48 + Επιστ. Ιερεμίου 1 = ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ =49…
17. ΚΕΦΑΛΑΙΑ : Β’ Παραλειπ. 36 + Νεεμίας 13 = ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ = 49
18. ΚΕΦΑΛΑΙΑ : Ιώβ 42 + Γ’ Μακκαβαίων 7 = ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ = 49…
19. ΚΕΦΑΛΑΙΑ : Α’Έσδρας 9 + Β’ ‘Εσδρας 10 + Τωβίτ 14 + Ιουδίθ 16= ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ = 49…
20. ΚΕΦΑΛΑΙΑ : Σοφία Σολομώντος 19 + Σοφία Σειράχ 51 + Ωσηέ 14
+ Αμώς 9 + Ιωήλ 4 + Οβδιού 1 = ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ ΔΙΣ 49 + 49 = 98…

21. ΚΕΦΑΛΑΙΑ : Ναούμ 3 + Αμβακούμ 3 + Σοφονίας 3 + Βαρούχ 5 +
Θρήνοι Ιερεμίου 5 + Δ’Μακκαβ. 18 + Δανιήλ 12 = ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ = 49…

22. ΚΕΦΑΛΑΙΑ : Πράξεις 28 + Καθολικαί επιστολαί 21 = ΕΠΤΑ Χ
ΕΠΤΑ = 49…

23. ΚΕΦΑΛΑΙΑ : Ιωάννη 21 + Ματθαίος 28 = ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ = 49
24. ΚΕΦΑΛΑΙΑ : Ιησού Ναυή 24 + Κριταί 21 + Ρούθ 4 = ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ…

25. ΚΕΦΑΛΑΙΑ : Β’Βασιλειών 24 + Δ’Βασιλ. 25 = ΕΠΤΑ Χ ΕΠΤΑ = 49

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου