Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

ΑΜΕΡΙΚΑΝΕ "ΝΑΥΠΑΚΤΙΕ" ΠΑΠΙΚΕ ....ΑΔΕΛΦΕ.... Quo vadis?ΠΡΟΣ «ΝΑΥΠΑΚΤΙΟΥΣ» ΠΑΠΙΚΟΥΣ  Α! ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

«…ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κλειετε την βασιλειαν των ουρανων εμπροσθεν των ανθρωπων υμεις γαρ ουκ εισερχεσθε ουδε τους εισερχομενους αφιετε εισελθειν…»
«…οφεις γεννηματα εχιδνων πως φυγητε απο της κρισεως της γεεννης…»
 
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ


Θά ναρωτιόταν σως κανείς, γιατί τόση στενοχώρια πό πλευρς ρθοδόξων γιά ναν πλό νθρώπινο ναγκαλισμό Πατριάρχη-Πάπα καί γιά μία πλή πολιτική διπλωματική μνημόνευση το πάπα πό ρθόδοξο ερωμένο.

ν εμαστε συνειδητοί ρθόδοξοι Χριστιανοί δέν θά πρεπε κν νά ναρωτιόμαστε, φ᾿ σον καί μόνο ο δύο ατές λέξεις σημαίνουν τι πακομε στόν Χριστό πού εναι Κεφαλή το Σώματος τς κκλησίας. Καί γνωρίζουμε τι ατό τό Σμα ποτελεται πό τούς βαπτισμένους καί μυρωμένους Χριστιανούς, πομένως καί πό τούς γίους στούς ποίους ποδίδουμε τιμητική προσκύνηση, χοντάς τους ς δοδεκτες καί τς δικς μας πορείας. Θέλουμε δηλαδή νά κολουθομε τά σα λεγαν καί καναν γιά νά πετύχουμε καί μες τό καθ᾿ μοίωσιν, τήν γιότητα, τήν κατά Χάριν θέωσή μας.

τσι λοιπόν μέσα πό κάποια ρωτήματα θά φήσουμε νά φανε πάντηση.

ν πρώτοις, Τριαδική Χάρις εναι κτιστή κτιστος;

ς δομε τί μς διδάσκει γιος Πατέρας μας Γρηγόριος Παλαμς, ποος νακεφαλαιώνει καί λους τούς πρό ατο Πατέρας καί ν γί Πνεύματι προφυλάσσει καί τούς μετ’ατόν πό τς πλάνης τς Παναιρέσεως το Παπισμο:
«...
λλωστε Κύριος ρχεται κα κατοικε μέσα στος νθρώπους κατ διαφόρους τρόπους κα νάλογα μ τν ξία κα τν τρόπο κείνων πο τν ζητον· λλις στν πρακτικό, λλις στν θεωρητικό, λλις στν ποπτικό, κα λλις στος ναρέτους νθρώπους κα διαφορετικ πάλι σ κείνους πο χουν γίνει δη θεοί.»(Παλ.Ταμεον,σελ.497,παρ.28)


«
Ἐὰν θέωσις τελειοποιε τ λογικ φύσι, λλ δν καθιστ τος θεομόρφους πάνω π ατήν, φ΄σον εναι ξις τς λογικς φύσεως, πο προέρχεται π φυσικ δύναμι πο τίθεται σ νέργεια, τότε δν φθάνουν πάνω π τ φύσι ο γιοι θεούμενοι, οτε γενννται π τν Θε (ω.1,13), οτε Χριστς μ τν ρχομό του ¨δωσε ξουσία ν γίνουν τέκνα Θεο κενοι πο πιστεύουν στ νομά του¨ μόνον (ω. 1,12)...»(Παλ.Ταμεον,σελ.497-498,παρ.30).
«
λλ βέβαια, ...τν υοθεσία πο π τν πίστι προχώρησε σ νέργεια κα τν θεοποι ατ δωρεά, ο γιοι τν νομάζουν μ σαφήνεια νυπόστατη·» ποία δηλαδή εναι κτιστη. παπισμός στόσο, σχυρίζεται τι « θεομιμησία, δν εναι νυπόστατη· πομένως εναι μία λλη θέωσις, διαφορετικ π κείνη πο παρέχεται στος πατέρες καί ναγνωρίζεται π ατούς.» Μέ λλα λόγια πιστεύουν τι εναι κτιστή. « θεος Μάξιμος πίσης νόμασε ατν χι μόνον νυπόστατη, λλ κα γέννητη, χι μόνον κτιστη, λλ κα περίγραπτη κα πέρχρονη, στε κενοι πο τν πέκτησαν ν καθίστανται ξ ατίας της κτιστοι, ναρχοι κα περίγραπτοι (PG91, 1137), ν κα βέβαια ς πρς τν φύσι τους προλθαν π τ μηδέν.»(Παλ.Ταμεον,σελ.498,παρ.31)σες, λοιπόν, μέ τήν «διπλή ελογία» πό τό διο μπαλκόνι γιατί προσπαθετε νά σβήσετε τήν λπίδα τν νθρώπων κείνων καί τν θνν πού μέ τήν κτιστον Χάριν κάποτε μπορε νά λθουν ες γνσιν καί μετάνοιαν; Δέν ντιλαμβάνεσθε τι τσι καταργετε τό αθεντικό σημεο πνευματικς ναφορς τς ληθείας καί τς ληθος μετανοίας τν ν δυνάμει θελόντων μετανοσαι; Δέν χετε νον Χριστο, στε νά ρμηνεύετε σωστά τά σημεα κενα καί τίς πεμβάσεις το Τριαδικο Θεο καί το Σωτρος Χριστο, τι δηλαδή Τριαδική Χάρις εναι μία καί κτιστος καί ταμειοχος ρθόδοξος Καθολική κκλησία;
ναλογισθτε γιά λίγο τί γινε στήν Κέρκυρα ταν στίς 11 Αγούστου το 1716, γιος Σπυρίδων κδίωξε πό τό Ναό του τούς παπικούς, ταν ατοί θέλησαν νά φτιάξουν λτάριο μέσα στόν Ναό του.

νθυμεσθε, πίσης, πόσο πολέμησαν ο λατίνοι τό χαριτόβρυτον λείψανον το γίου Γερασίμου το ν Κεφαλληνί ταν Θεός τό φανέρωσε φθαρτον καί εωδιάζον; Μέ ποία λύσσα καί μανία, ο κατακτητές, πρόσταξαν νά τό ξαναχώσουν στή γ καί ε δυνατόν νά παραδοθε στή λήθη γιατί τούς λεγχε τν ρθοδόξων προστάτης καί τι ρθόδοξος κκλησία εναι Καθολική κκλησία πού γιάζει καί σώζει; (Περαιτέρ λεπτομέρειες στόν βίο το γίου πό τήν Καθηγουμένη τς .Μονς το γίου Γερασίμου στήν Κεφαλλονιά σιωτάτη Μοναχή Κασσιανή)
Ξεχάσατε τό θαυμαστό γεγονός π
ς γιος Σάββας γιασμένος φοβέρισε τούς πάπες μέ πιτίμιο θανάτου άν δέν πέτρεπαν νά πιστρέψει στήν ρθόδοξον εράν Μονήν του στήν ρημο τό τίμιο καί φθαρτο σκήνωμά του στε νά τόν πεκδύσουν μέσως πό τά παπικά ψευτοάμφια; Δέν κατέδειξε καθαρά τότε γιος Σάββας, μετά τήν ρνηση το Πάπα Ρώμης ωάννη ΚΓ΄ στήν αστηρή προτροπή το γίου νά πιτρέψει τήν πιστροφή το ερο σκηνώματος στό σπίτι του, μέ τόν μεσο θάνατο το Πάπα ξαιτίας τς παρακος του τό καταγέλαστον το Πρωτείου καί το λαθήτου τν Παπν;
Δέν ε
ναι ραγε γκλημα ατό πού κάνετε, πού προσπαθετε νά ποσπάσετε τούς ρθοδόξους πιστούς πό τήν ληθινή κκλησία μέ κεφαλή τόν Χριστό καί νά τούς πτε στήν ψευτοεκκλησία πού χει κεφαλή τόν πάπα;Δέν προσέξατε πς πεκάλεσε πάπας τήν Μόνη καί Μοναδική κκλησία πό τόν λιον, τοι τήν ρθοδοξία, ταν ποκριτικά ζήτησε τήν ελογία το πισκόπου Κωνσταντινουπόλεως γι’ατόν καί τήν «κκλησία»τς Ρώμης;περτόνισε τι ατός εναι Καθολική κκλησία καί τι ο ρθόδοξοι εμαστε λλειμματικοί, ντάσσοντας καί ξισώνοντας τσι τήν Μία γία Καθολική καί ποστολική κκλησία το Συμβόλου τς Πίστεως, μέ λες τίς μονοφυσίτικες, ονίτικες καί σχισματικές κκλησίες, ζητώντας πό λους νά πιστρέψουμε στήν γκαλιά το «θηρίου» καί νά πιτευχθε τσι κατ’ατόν ψευτοένωση.

Δέν βλέπετε
τι πάπας εναι διχασμένη προσωπικότητα; Δέν λέει τό Πνεμα τό γιον ρητς τι «ν σχάτοις καιρος ναστήσονται ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφτες μή φειδόμενοι το ποιμνίου, ο ποοι ρχονται πρός μς μέ νδυμα προβάτου, σωθεν δέ εσι λύκοι βαρες καί ρπαγες»; (Ματθ., 7:15) λλη γραφή πού μιλε γιά «τάφους κεκονιαμένους οτινες ξωθεν μέν φαίνονται ραοι σωθεν δέ γέμουσιν στων νεκρν κα πσης καθαρσας»;(Ματθ.,23:27) πιδέχεται ελογίας Αρεσιάρχης, δέχονται ελογία ο αρετικοί, γιάζονται τά ορα; «Μόνον ατά πού δέχονται γιασμό, ατά μόνο γιάζονται. πως τό νερό, δέχεται γιασμό καί γίνεται γιασμός, τά ορα δέν δέχονται γιασμό. πέτρα μέ θαμα γίνεται ψωμί. καθαρσία δέν δέχεται γιασμό»(Πατήρ Παΐσιος).Τί ε
ναι ξάλλου τό φιλιόκβε; Δέν εναι βλασφημία συγχώρητος κατά τς γίας Τριάδος καί κατά το γίου Πνεύματος;!!! Τί σημαίνει τό πρωτεο καί τό λάθητο; Δέν εναι τφος περηφανείας διαβολικς;!!!
κτιστή χάρις δέν θεοποιε πόλυτα τήν νθρώπινη λογική καί συστήνει τήν πόλυτη θεΐα, ρνουμένη τήν μέθεξιν το κτίστου Φωτός τς θεώσεως ν Χριστ; Πς τολμτε καί πεττε τά για τος κυσίν καί βάζετε τούς μαργαρίτας μπροσθεν τν χοίρων;!!! παντστε μας!

Μάθετε, λοιπόν,
τι ψευτοένωσις πού παγγέλεσθε δέν θά γίνει ποτέ!!! Δέν τήν θέλει Θεός, διότι δέν κινεστε ν γί Πνεύματι, λλά ντίθετα πορεύεσθε μέ διοτέλεια, χωρίς μετάνοια ληθινή καί δάκρυα πού ναβαπτίζουν καί σώζουν. ¨Οδες οκτης δναται δυσ κυροις δουλεειν· γρ τν να μισσει κα τν τερον γαπσει, νς νθξεται κα το τρου καταφρονσει. ο δνασθε Θε δουλεειν κα μαμων.¨(Λουκ.,16:13).
Θά προτιμήσουμε
ν χρειαστε καί τό διωγμό κόμα καί τόν θάνατο!!! Τίς μς χωρίσει πό τήν γάπη το Θεο, τήν ν Χριστ ησο; «θλψις στενοχωρα διωγμς λιμς γυμντης κνδυνος μχαιρα; καθς γγραπται τι νεκ σου θανατομεθα λην τν μραν· λογσθημεν ς πρβατα σφαγς. λλ᾿ ν τοτοις πσιν περνικμεν δι το γαπσαντος μς. ππεισμαι γρ τι οτε θνατος οτε ζω οτε γγελοι οτε ρχα οτε δυνμεις οτε νεσττα οτε μλλοντα οτε ψωμα οτε βθος οτε τις κτσις τρα δυνσεται μς χωρσαι π τς γπης το Θεο τς ν Χριστ ᾿Ιησο τ Κυρίῳ μν»(Ρωμ., 8:35-39).
«κα
μ φοβεσθε π τν ποκτεννντων τ σμα, τν δ ψυχν μ δυναμνων ποκτεναι· φοβθητε δ μλλον τν δυνμενον κα ψυχν κα σμα πολσαι ν γενν.»( Ματθ., 10:28) « ερν τν ψυχν ατο πολσει ατν, κα πολσας τν ψυχν ατο νεκεν μο ερσει ατν.»( Ματθ., 10:39) «Μακάριοί στε ταν νειδίσωσιν μς καί διώξωσιν καί επωσιν πν πονηρόν ῥῆμα καθ' μν ψευδόμενοι νεκεν μο»(Ματθ., 5:11)
δύναμίς μας εναι ρθόδοξος πίστις, νικήσασα τόν κόσμον. Γι’ατό δέν θεωρομε τι πειλούμαστε πό κανέναν, π.χ. πό τούς τζιχαντιστές, στε νά χρησιμοποιομε τόν φόβο το θανάτου ς κριτήριο ψευτοενότητος, πειδή διωγμός καί πόνος γιά τήν ρθόδοξη πίστη μας ποτελε στάση ζως καί κριτήριο γνησιότητος στήν πορεία πρός τήν θέωση· θέλουμε νά κολουθομε κατά πόδας τόν Σταυρωθέντα καί ναστάντα Θεάνθρωπο ησο Χριστό.

ψυχή μας ναφωνε μαζί μέ τόν ωσήφ Βρυέννιο:
«Ο
κ ρνησόμεθά σε φίλη ρθοδοξία· ο ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας· ν σο γεννήθημεν, κα σο ζμεν, κα ν σο κοιμηθησόμεθα·ε δ καλέσει καιρός, κα μυριάκις πρ σο τεθνηξόμεθα.»!!!!!!

14 σχόλια:

 1. Tί έκανε ο Ναυπάκτιος? Αυτόν τον τίτλο που έβαλες δεν τον κατάλαβα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. «Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν» (Ματθ.,6:24)

   Διαγραφή
  2. ΤΑ ΟΨΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ .... ΘΑΝΑΤΟΣ

   Διαγραφή
  3. ΑΔΕΛΦΕ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ, "ΟΥ ΠΑΙΖΕΙΝ, ΕΝ ΟΥ ΠΑΙΚΤΟΙΣ"
   ΜΗΝ ΚΡΥΠΤΕΣΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟΝ ΣΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΟΠΙΑ!
   ΣΥΝΕΛΘΕ,
   ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΑ ΠΙΣΤΙΝ,
   ΜΕΤΑΝΟΗΣΕ,
   ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ,
   ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΟΝΑΧΟΣ,
   ΜΗΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΙΣ ΑΛΛΟ
   ΜΗΝ ΚΛΟΝΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ,
   ΚΑΙ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ!
   ΨΑΛΛΕ ΔΕ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ:
   "ΤΟΝ ΝΥΜΦΩΝΑ ΣΟΥ ΒΛΕΠΩ, ΣΩΤΗΡ ΜΟΥ ΚΕΚΟΣΜΗΜΕΝΟΝ,,,,,,"
   ΕΛΕΘΕ ΚΑΙ ΣΚΗΝΩΣΟΝ ΕΝ ΗΜΙΝ.....
   ΕΓΓΥΣ ΓΑΡ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ....
   Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΥ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ
   ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ
   ΠΟΥ ΣΕ ΘΕΛΕΙ ΑΓΓΕΛΟΝ ΦΩΤΟΣ
   ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΣΥΔΟΤΟΝ ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΗΝ!
   ΑΜΗΝ

   Διαγραφή
  4. ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ,ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΙΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΙ;ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΔΩΤΟΣ ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΗΣ; ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΣ ΤΟ ΑΦΗΣΟΥΝ ΗΣΥΧΟ.ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΟ ΓΙΑ ΦΕΙΣ .ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΘΕΜΑ...ΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ...

   Διαγραφή
  5. Αγαπητε αδελφε διαβατη,
   Σε κάθε γεγονός, υπάρχουν οι ορώντες και λυπόμενοι και οι ΣΙΩΠΗΛΩΣ περιλυπόμενοι. Τέλος υπάρχουν και οι σκανδαλιζόμενοι. Εδώ υπάρχουν και ενθουσιώδεις ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ ... ΑΥΤΟΊ ΟΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΙ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ ΑΔΕΛΦΈ ΔΙΑΒΆΤΗ ΓΙΑΤΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΕΞΤΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΟΥΝ;;; ;;;; ΤΙ ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ;;;
   ΕΙΠΑΜΕ ΑΔΕΛΦΕ, Η ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΚ ΠΛΑΓΙΟΥ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ Η ΣΙΩΠΗΡΑ ΚΑΤΑΦΑΣΙΣ ... ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ!!!!
   ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΔΕΛΦΕ ΔΙΑΒΑΤΗ!
   ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ ΑΝΤΑΜΕΙΦΘΕΙ!
   ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ... ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΝΝΟΩ.... ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΕΤΡΑΧΗΛΙ ΝΑ ΣΚΕΠΑΖΩ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΑ ΜΟΝΑ ΟΠΛΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΙΝΕΣΙΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ
   ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΝΟ ΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΜΑΣ
   ΑΔΕΛΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

   Διαγραφή
 2. Εγώ δεν είμαι Ναυπάκτιος, δυσκολεύομαι λίγο να καταλάβω για ποιόν παπικό, χτυπά η καμπάνα Π.Χ. που μένει, τι δουλειά κάνει τι θέση έχει κλπ κλπ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μάλλον στην Αμερική μένει και είναι από Ναύπακτο.!!! Η Απο την Αμερική είναι και μένει στη Ναύπακτο. Η μένει πότε Αμερική και πότε Ναύπακτο. Αυτός ξέρει Πάντως για να το γράφει πρέπει να σκανδαλίζει τις ψυχές των Ναυπάκτιων με τη συμπεριφορά του!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΕ, ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΑΣ ΑΓΙΕ ΠΑΤΕΡΑ!
  ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο πατηρ Αθανάσιος είναι ένας σύγχρονος ΑΓΙΟΣ και ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ της πίστεως! Ευτυχώς μέσα στα σκυβαλα της εκκλησίας και στους θεομπαιχτες ο θεός φρόντισε να υπάρχουν πνευματικές οάσεις, πνευματικά αναστηματα που δενμασανε τα λόγια τουσ!
  Ο Θεός ας τους δυναμώνει να ακούγεται ξάστερος και καταγάργαρος ο θείος λόγος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ, [ΟΞΕΙΑ ΣΤΟ -Α-] ΤΟΝ ΠΑΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ...
  http://youtu.be/Lkpwtrp_ZL4

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πατερ Αθανάσιε σ ευχαριστούμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΟΥ κ. ΠΟΡΦΥΡΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΑΥΤΟΝ; ΒΓΑΖΕΙΣ ΚΑΤΙ "ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ" ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΘΕΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΝΩΝΥΜΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΓΩ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ Ή ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΣ.

  Ο ΠΕΡΙ-ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΚΥΡΙΕ ΠΟΡΦΥΡΗ, ΔΕΝ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΑΝ ΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΟΧΙ ΟΥΤΕ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ.

  ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΩΡΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ ΠΟΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ.... ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΟΥ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ.ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ.
  ΑΡΚΕΤΑ ΣΕ ΑΝΕΧΘΗΚΑΜΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή