Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Aναταραχή εἰς την Ιεροθεϊκήν αυλήν της Ναυπάκτου
Aναταραχή ες την Ιεροθεϊκήν αυλήν της ΝαυπάκτουΤὸ τελευταῖον κείμενόν μου εἰς τὸ διαδίκτυον ἔφερε τὴν μεγαλυτέραν ἀναταραχὴν εἰς τὸν Ναπάκτου Ἱερόθεον Βλάχον καὶ εἰς ὁλόκληρον τὴν Μητροπολι τικήν του αὐλὴν ἀπὸ ὅσα ἄλλα σχετικὰ κείμενα ἠλεκτρονικῆς δημοσιεύσεως, ὅπως ἀποδεικ-νύεται ἀπὸ τὰς σπασμωδικὰς καὶ ἀπεγνωσμένας κινητοποιήσεις μὲ τυφλωτικὴν ἐμπάθειαν τῶν φανατικῶν προστατῶν τοῦ κ. Ἱεροθέου.Ἡ Ἱεροθεϊκὴ αὐλή, διὰ νὰ μετριάσῃ τὰς ἐκρηκτικὰς δυσμενεῖς ἐντυπώσεις εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου, συνεκρότησε λασπολογικὴν ἐκστρατείαν ἐναντίον μου μὲ τὴν ἀτιμίαν τῆς ἀνωνυμίας καὶ τὴν ἄφρονα ἀοριστολογίαν, χωρὶς (ἀπολύτως) οὐδὲν συγκεκριμένον στοιχεῖον ἐναντίον μου. Ὄργιον ἀλητείας καὶ χυδαιότητος ὄπισθεν τῆς ἀνωνυμίας.

Οἱ εὐθέως καὶ ἐπωνύμως θιγόμενοι καὶ ἐλεγχόμενοι ἀπὸ τὸ κείμενόν μου, ὁ Δεσπότης Ἱερόθεος Βλάχος καὶ ὁ π. Θωμᾶς Βαμβίνης δὲν ἐτόλμησαν νὰ ἀπαντήσουν, διότι εὑρέθησαν πρὸ τρομακτικοῦ διλήμματος. Ἡ σιωπὴ αὐτῶν ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτητον ἀπόδειξιν ὅτι ὅσα ἔγραψα εἶναι ὀρθὰ καὶ ἀληθινά.

Τὰ ἀόριστα βορβορώδη καὶ ὀχετώδη ἐρεύγματα τῆς καρδίας τῶν Ἱεροθεϊκῶν ἀνωνύμων εἶναι πολλὰ καὶ τὰ ἀντιπαρέρχομαι μετὰ βδελυγμίας καὶ ἀποτροπιασμοῦ, διότι ἐπὶ ματαίῳ θὰ προσπαθήσω νὰ πείσω τοὺς αἰσχρούς, χυδαίους, ἀναισχύντους καὶ γελοίους ἀνωνύμους συκοφάντας μου. Εἰς τὴν πραγματικότητα ὡς τοιοῦτοι παρουσιάζονται μὲ τὴν τοιαύτην συμπεριφοράν των.

Περιορίζομαι εἴς τινας περιπτώσεις, περὶ τῶν ὁποίων ἐγένετο συζήτησις εἰς τὸ διαδίκτυον:

1)      Ἀπὸ τὴν Μητρόπολιν Ναυπάκτου οὐδὲν ἐζήτησα ὡς ἴδιον ὄφελος. Ἀντιθέτως, ἐγὼ προσέφερα εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου, διότι οὐδέποτε ἐζήτησα καὶ οὔτε θὰ ζητήσω (ὅπως πρὸ ἐτῶν ἐγνωστοποίησα) νὰ πληρώσῃ ἡ Μητρόπολις μεγάλην χρηματικὴν ὀφειλὴν της (1.500 εὐρώ) εἰς τὸ «ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ» ἀπὸ τὴν ἀγορὰν τῆς πολυτόμου Πατρολογίας τοῦ Migne, τὴν ὁποίαν εἶχε παραγγείλει. Ἐγὼ οὔτε ἀπὸ τὴν Μητρόπολιν οὔτε ἀπὸ τὴν Μονὴν Μεταμορφώσεως ἔλαβον κάτι οὔτε μίαν δραχμὴν οὔτε ἕν εὐρώ.

2)      Ὄντως ὑπεύθυνος τῆς ἐν Ναυπάκτῳ ἐκκλησιαστικῆς τραγῳδίας εἶναι ὁ κ. Ἱερόθεος, διότι εὗρεν ἀρίστας τὰς σχέσεις μεταξὺ Μητροπόλεως καὶ Μονῆς Μεταμορφώσεως, ὅπως ὑπῆρχον ἐπὶ τοῦ τελευταίου προκατόχου του κυροῦ Νικοδήμου, κατὰ κοινὴν ὁμολογίαν καὶ μὲ πλῆθος γραπτῶν πειστηρίων.

3)      Ἐπειδὴ ἀνεγνώσθη εἰς τὸ διαδίκτυον καὶ πολλάκις ἰσχυρίσθη ψευδῶς ὁ Δεσπότης κ. Ἱερόθεος Βλάχος ὅτι δῆθεν ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως π. Σπυρίδων Λογοθέτης εἶναι ὑπαίτιος διὰ τὴν ἀναταρακτικὴν ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν τῆς Ναυπάκτου μὲ τὴν δῆθεν ἀνταρσίαν του κατὰ τοῦ Μητροπολίτου, πληροφορῶ τὸ κοινὸν ὅτι ὁ Ποιμενάρχης τῆς Ναυπάκτου Ἱερόθεος Βλάχος πράγματι ἦλθεν εἰς μετωπικὴν σύγκρουσιν μὲ τὸν οἰκεῖον του Μητροπολίτην εἰς τὴν Ἔδεσσαν καὶ ἠναγκάσθη νὰ φύγῃ ἀπὸ ἐκεῖ.

4)      Συνεζητήθη εἰς τὸ διαδίκτυον ὅτι ἐγὼ ἔγραψα τὸ κείμενόν μου μὲ κίνητρον τὸ μῖσος μου κατὰ τοῦ Μητροπολίτου. Μέγα ψεῦδος. Οὐδέποτε εἶχον προσωπικήν τινα προστριβὴν μὲ τὸν Μητροπολίτην. Ὁ ἴδιος ἔγραψε πρὸς ἐμὲ (9-6-2005) ὅτι ὑπῆρξα ἐκ τῶν διακεκριμένων Κληρικῶν, ὅτι μὲ ἐπῄνεσε δημοσίᾳ κ.τ.τ. Ἐπίσης, ὁ κ. Ἱερόθεος προσέφερεν εἰς ἐμὲ τὸ βιβλίον του ὁ «ΒΛΕΠΩΝ» μὲ τὴν ἀφιέρωσιν: «Στὸν ἀγαπητὸ καὶ σεβαστὸ Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἰωάννην Διώτην μὲ πολλὴ ἀγάπη».

5)      Περισσότερον συνεζητήθη εἰς τὸ διαδίκτυον ὅτι ὁ π. Θωμᾶς Βαμβίνης ἔχει πτυχίον τῆς Θεολογίας. Οὐδένα λόγον ἔχω ἀντιρρήσεως.
Ὅμως, π. Θωμᾶ Βαμβίνη, μὲ τὸ δεδομένον αὐτό, εἶχες μεγαλυτέραν ὑποχρέωσιν νὰ τοποθετηθῇς ὑπευθύνως εἰς τὸ τεθὲν ὑπ’ ἐμοῦ θέμα, δηλαδὴ ἐὰν ἐξακολουθῇς σύ, ὅπως καὶ ὁ προϊστάμενός σου Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος, νὰ θεωρῇς ὅτι αἱ ἀποφάσεις ὑπ’ ἀριθμ. 9/2006 τοῦ Δευτεροβαθμίου συνοδικοῦ Δικαστηρίου καὶ ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 3519/6-9-2007 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἔχουν δικαιοσύνην, νομιμότητα, κανονικότητα καὶ ὀρθότητα.

Τώρα λοιπόν, ἐὰν πράγματι αὐτὴ εἶναι ἡ θέσις σου καὶ ὑποστηρίζεις ἐπιμόνως τὰς ἀποφάσεις αὐτὰς ὡς θεολόγος, τότε, κατὰ τὴν γνώμην μου, πρέπει νὰ σχίσῃς τὸ πτυχίον τῆς Θεολογίας, ὅπως ἀναλόγως πρέπει νὰ πράξῃ καὶ ὁ προϊστάμενός σου Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος Βλάχος.

Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Κ. Διώτης
θεολόγος καὶ δημοσιογράφοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου