Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ, Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ:

Σύμφωνα με την υπουργική πρόταση διαβουλεύσεως, κύριο χαρακτηριστικό της κάρτας του πολίτη είναι η ενσωμάτωση πλινθίου (τσιπ) πάνω της, προκειμένου να περιληφθούν όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα, τα οποία φέρονται ως σχετιζόμενα με τους ανωτέρω σκοπούς. Η ενσωμάτωση του πλινθίου (τσιπ) στην κάρτα επιτρέπει στον υπεύθυνο που επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα αλλά και σε κάθε τρίτο, την ανά πάσα στιγμή γνώση τόσο των συναλλαγών, όσο και του ακριβούς τόπου, όπου ευρίσκεται ο ιδιοκτήτης κάθε κάρτας! Αρα η επίτευξη των σκοπών της κάρτας προϋποθέτει την ίδρυση και λειτουργία μίας κεντρικής ηλεκτρονικής βάσεως, στην οποία θα συλλέγονται και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας οι σχετικές πληροφορίες και δεδομένα.
Οι σκοποί χρήσεως της κάρτας πολίτη είναι σύμφωνα με το Υπουργείο η φυσική ταυτοποίηση των πολιτών σε αντικατάσταση του υπάρχοντος δελτίου αστυνομικής ταυτότητος και η χρησιμοποίησή της για την σταδιακή αντικατάσταση προσωπικών εγγράφων και πιστοποιητικών στις συναλλαγές του πολίτη με το δημόσιο


ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ:

Πολύς λόγος γίνεται για την κάρτα του πολίτη και τη χρήση της. Κατηγορηματικά και χωρίς παρέκκλιση παραβιάζει την ελευθερία κάθε ατόμου και τα σχετικά άρθρα:

1. Αρθρo 8 Ε.Σ.Δ.Α. (Ευρωπ. Συμβ. Δικ/των Ανθρώπου)

2. Άρθρο 9 Συντάγματος

3. Άρθρο 9α Συντάγματος
4. Άρθρο 25 Συντάγματος

5. Άρθρο 6 Συντάγματος

6. Αρθρo 5 § 1  Ε.Σ.Δ.Α. (Ευρωπ. Συμβ. Δικ/των Ανθρώπου)

7. Άρθρο 5 Ν. 2472/1997


ΤΙ ΛΕΝΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ:


1. Αρθρo 8 Ε.Σ.Δ.Α. (Ευρωπ. Συμβ. Δικ/των Ανθρώπου)

α. Παv πρόσωπov δικαιoύται εις τov σεβασµόv της ιδιωτικής και oικoγεvειακής ζωής τoυ, της κατoικίας τoυ και της αλληλoγραφίας τoυ.
β. Δεv επιτρέπεται vα υπάρξη επέµβασις δηµoσίας αρχής εv τη ασκήσει τoυ δικαιώµατoς τoύτoυ, εκτός εάv η επέµβασις αύτη πρoβλέπεται υπό τoυ vόµoυ και απoτελεί µέτρov τo oπoίov, εις µίαv δηµoκρατικήv κoιvωvίαv, είvαι αvαγκαίov δια τηv εθvικήv ασφάλειαv, τηv δηµoσίαv ασφάλειαv, τηv oικovoµικήv ευηµερίαv της χώρας, τηv πρoάσπισιv της τάξεως και τηv πρόληψιv πoιvικώv παραβάσεωv, τηv πρoστασίαv της υγείας ή της ηθικής, ή τηv πρoστασίαv τωv δικαιωµάτωv και ελευθεριώv άλλωv.

 

2. Άρθρο 9 Συντάγματος

Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Καμία έρευνα δε γίνεται σε κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας.


3.
Άρθρο 9α Συντάγματος
Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από την συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει.

 

4. Άρθρο 25 Συντάγματος

α. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.

β. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.

 

5. Άρθρο 6 Συντάγματος

α. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
β. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.

Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.

γ. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.

δ. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει.

 

6. Αρθρo 5 § 1  Ε.Σ.Δ.Α. (Ευρωπ. Συμβ. Δικ/των Ανθρώπου)

Παν πρόσωπov έχει δικαίωµα εις τηv ελευθερίαv και τηv ασφάλειαv. Ουδείς επιτρέπεται vα στερηθή της ελευθερίας τoυ ειµή εις τας ακoλoύθoυς περιπτώσεις και συµφώvως πρoς τηv vόµιµov διαδικασίαv:
α) εάv κρατήται καvovικώς κατόπιv καταδίκης υπό αρµοδίoυ δικαστηρίoυ,
β) εάv υπεβλήθη εις καvovικήv σύλληψιv ή κράτησιv λόγω αvυπoταγής εις vόµιµov διαταγήv δικαστηρίoυ, ή εις εγγύησιv εκτελέσεως υπoχρεώσεως oριζoµέvης υπό τoυ vόµoυ,
γ) εάv συvελήφθη και κρατήται όπως oδηγηθή εvώπιov της αρµoδίας δικαστικής αρχής εις τηv περίπτωσιv ευλόγoυ υπovoίας ότι διέπραξεv αδίκηµα, ή υπάρχoυv λoγικά δεδoµέvα πρoς παραδoχήv της αvάγκης όπως oύτoς εµπoδισθή από τoυ vα διαπράξη αδίκηµα ή δραπετεύση µετά τηv διάπραξιv τoύτoυ,
δ) εάv πρόκειται περί voµίµoυ κρατήσεως αvηλίκoυ, απoφασισθείσης δια τηv επιτήρησιv της αvατρoφής τoυ, ή τηv vόµιµov κράτησίv τoυ ίvα παραπεµφθή εvώπιov της αρµoδίας αρχής,
ε) εάv πρόκειται περί voµίµoυ κρατήσεως ατόµωv δυvαµέvωv vα µεταδώσωσι µεταδoτικήv ασθέvειαv, φρεvoβλαβoύς, αλκooλικoύ, τoξικoµαvoύς ή αλήτoυ.
στ) εάv πρόκειται περί voµίµoυ συλλήψεως ή κρατήσεως ατόµoυ επί σκoπώ όπως εµπoδισθή από τoυ vα εισέλθη παραvόµως εv τη χώρα ή εvαvτίov τoυ oπoίoυ εκκρεµεί διαδικασία απελάσεως ή εκδόσεως.


7. Άρθρο 5 Ν. 2472/1997

α. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.
β. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν:
i. Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου κατά το προσυμβατικό στάδιο.
ii. Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο.
iii. Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του.
iv. Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και εκτελείται από δημόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα.
v. Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών.


ΠΩΣ ΒΛΑΠΤΕΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ:

Όποιος έχει την κάρτα του πολίτη με το τσιπ [πλίνθιο] κινδυνεύει γιατί:
1. ανά πάσα στιγμή εντοπίζεται και γίνεται γνωστή η θέση του και οι κινήσεις του, πράγμα που παραβιάζει την ιδιωτική και oικoγεvειακή ζωή τoυ, το απαραβίαστο της κατoικίας και αλληλoγραφίας τoυ, δηλαδή ατομικά δικαιώματα που τυγχάνουν απολύτου σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των πολιτών και της προσωπικής τους ελευθερίας έναντι του Κράτους, ήτοι επί ατομικών δικαιωμάτων απολύτως απαραβίαστων!
2. ανά πάσα στιγμή μπορούν να παραβιαστούν να επεξεργαστούν και να αλλοιωθούν οι πληροφορίες και τα  δεδομένα από τρίτους ανά πάσα στιγμή ώστε να γίνεται γνωστή κάθε συναλλαγή, ο ακριβής τόπος, που ευρίσκεται το πρόσωπο, που κατέχει την κάρτα, δηλαδή γίνεται «έρμαιο των χάκερς».
Η ταυτοποίηση του χρήστη της κάρτας βάσει νόμου μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνεται με εναλλακτικά μέσα π.χ. δελτίου ταυτότητας, διαβατήριο!


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ::

Κάθε πολίτης μπορεί να αρνηθεί να πάρει την κάρτα πολίτη χωρίς κανένα πρόβλημα και επίπτωση.
Κάθε απόφαση για υποχρεωτική λήψη της κάρτας προσβάλλεται από την δικαιοσύνη!  


ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:

Σχετική και εμπεριστατωμένη νομική γνωμοδότηση εξέδωσε ο περίφημος δικηγόρος παρ’ Αρείου Πάγου κ. Χρήστος Παπασωτηρίου, του Ιωάννου, με διεύθυνση Ευβοίας 36 Β Αθήνα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου