Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ ΙΙ: Η ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΩΤΗ


ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΥΡΑΥΛΟΣ

ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΕ

ΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ

ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Κριτική από πολυπληθή ομάδα Ναυπακτίων πολιτών
Το παρουσιαζόμενον νέον βιβλίον του δυναμικού θεολόγου, δημοσιογράφου και συγγραφέως Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Κ. Διώτη «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ» δημιουργεί τοπικόν ζήτημα εκκρηκτικής σημασίας. Ουδέν τοπικόν ζήτημα συνεζητήθη μέχρι τώρα τόσον, όσον θα συζητηθή το βιβλίον τούτο των εξακοσίων (600) σελίδων περίπου, το οποίον έχει και διορθόδοξον ενδιαφέρον, διότι εις το βιβλίον αυτό αποκαλύπτεται πρωτοφανής εκκλησιολογικός εκτροχιασμός του Ναυπάκτου Ιεροθέου και συνταρακτική κακοδικία των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων εναντίον της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου. Ο Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος ενέπλεξε και την Ιεράν Σύνοδον εις αυτόν τον εκτροχιασμόν του. Τοιαύτα εκκλησιαστικά εγκλήματα ουδέποτε και ουδαμού έχουν παρατηρηθή, όπως γράφει ο θαρραλέος π. Ιωάννης Διώτης. Εκ του βιβλίου αυτού αντλούνται και πολλά διδάγματα, ως και ποικιλία γνώσεων.

Μετά από την κυκλοφορίαν του βιβλίου τούτου, ο εκδικητικός, άδικος και σκληρός διώκτης της περιφήμου Ιεράς Μονής Μεταμορφώσως Ναυπάκτου με την σεβαστήν από την κοινωνίαν αξιόλογον και πολυμελή Μοναστικήν Αδελφότητα Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος Βλάχος ευρίσκεται εις δυσχερεστάτην θέσιν, εις την οποίαν ουδέποτε ευρέθη άλλος Μητροπολίτης. Ο κ. Ιερόθεος, με όσα αποκαλύπτονται εις βάρος του, αδυνατεί να παραμείνη ως Ποιμενάρχης της Ναυπάκτου. Αλλά και ποίοι θα είναι οι Μητροπολίται εκείνοι οι οποίοι θα ψηφίσουν την μετάθεσίν του εις άλλην Μητρόπολιν. Σκανδαλώδης, ψυχοφθόρος και αυτοκαταστρεπτική απεδείχθη η συμπεριφορά του Αρχιερέως Ιεροθέου Βλάχου.


Το εν λόγω βιβλίον του αξιοσεβάστου π. Ιωάννου Διώτη είναι μοναδικόν εις το είδος του και θα παραμείνη ιστορικόν. Αποτελεί καρπόν πολυμόχθου και πολυετούς ευσυνειδήτου και επισταμένης ερευνητικής εργασίας. Ουδείς άλλος Έλλην έχει προσεγγίσει εις τοιούτον βάθος και εις τοιαύτην έκτασιν το δημιουργηθέν υπό του Επισκόπου κ. Ιεροθέου Βλάχου εκκλησιαστικόν δράμα της Ναυπάκτου, όπως ο π. Ιωάννης. Η δε εκρηκτική εκκλησιαστική κατάστασις της Ναυπάκτου έπαυσε προ πολλού να έχη μόνον τοπικόν χαρακτήρα. Έχει λάβει παγκοσμίους εκτάσεις και διαστάσεις με τα ηλεκτρονικά και έντυπα ενημερωτικά μέσα.
Ο συγραφεύς Πρωτοπρ. π. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ ΔΙΩΤΗΣ
Τ ρ ό π ο ς π ρ ο μ η θ ε ί α ς τ ου β ι β λ ί ο υ

Ο συγγραφεύς π. Ιωάννης Διώτης προβαίνει εις μίαν μεγάλην και απίστευτον προσφοράν ως προς την χρηματικήν τιμήν του βιβλίου του. Το εκλεκτής εκδόσεως 575 σελίδων και μεγάλου σχήματος παρόν βιβλίον διατίθεται εις την τιμήν των δέκα (10) ευρώ. Μία σχετική σύγκρισις: Συγκεκριμένον βιβλίον της αυτής εκδοτικής μορφής, μικρού σχήματος και 425 σελίδων (διαφορά 150 σελίδων) του Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου πωλείται εις τα βιβλιοπωλεία με την χρηματικήν τιμήν των είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ.
Σημειωθήτω ότι ο Μητροπολίτης ούτος έχει πολύ μεγαλυτέραν οικονομικήν δυνατότητα από τον π. Ιωάννην Διώτην, διότι αυτός είναι εις, λαμβάνει μισθόν Μητροπολίτου με πολυετή υπηρεσίαν και έχει δωρεάν διαβίωσιν εις το Επισκοπείον της Ναυπάκτου, ενώ ο π. Ιωάννης είναι πολύτεκνος οικογενειάρχης, λαμβάνει σύνταξιν εφημερίου Ιερέως και δεν έχει ούτε τραπεζικάς καταθέσεις ούτε ακίνητα. Συνεπώς, ο Ναυπάκτου, εν συνεργασία με την εκδότριαν Ιεράν Μονήν, ηδύνατο να προσφέρη τα βιβλία του εις πολύ χαμηλοτέραν τιμήν.

Το βιβλίον διατίθεται εις τα βιβλιοπωλεία και εις μερικά κεντρικά περίπτερα Ναυπάκτου και Αντιρρίου. Προβλέπεται ότι η πρώτη έκδοσις θα εξαντληθή εντός ολίγων ημερών. Μετά μεγάλης δυσκολίας θα πραγματοποιηθή δευτέρα έκδοσις και μάλιστα εις την τοιαύτην ως άνω προνομιακήν τιμήν. Τρίτη έκδοσις θεωρείται ανέφικτος, λόγω των οικονομικών δυσκολιών. Οι δυνάμενοι παρακαλούνται να προμηθευθούν περισσότερα του ενός αντίτυπα του βιβλίου. Μετά από ολίγα έτη, το βιβλίον αυτό θα αναζητήται εις τα παλαιοβιβλιοπωλεία και δεν θα ευρίσκεται.

Την παρούσαν ανακοίνωσιν υπογράφομεν και εκ μέρους πολλών άλλων

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΨΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ - ΜΑΡΘΑ ΠΛΑΝΤΖΑ - ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΡΑ

Κάτοικοι Ναυπάκτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου